تمامی روستاهای بالای پنج خانوار استان اردبیل تلفن دارند