باهنر: جمهوری خواهان آمریکایی نیز به توافق بی علاقه نیستند