مدعی اصلی قهرمانی در جهان هستیم/ می‌توانیم درهمه اوزان طلا بگیریم