محرومیت حضور ۲۹ ناشر در نمایشگاه سال آینده/ گزارشی از ارائه افست دریافت نکردیم