عشایر خراسان جنوبی حدود 17 هزار تن محصول دامی تولید کردند