خوشحالیم که حمایت از مؤسسات قرآنی از دوش ما برداشته شد/ به برنامه‌های جدید فکر می‌کنیم