برگزاری نمایشگاه دستاوردهای متخصصان روابط عمومی کشور با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی