زخمی شدن یك نظامی صهیونیست در عملیات شهادت‌طلبانه جوان فلسطینی