۲۹ غرفه متخلف کتاب در نمایشگاه تهران امروز تعطیل می شوند!