فارسی‌ستیزی، توان و نیروی فارسی‌زبانان را صرف درگیری‌های بیهوده ساخته است