استخدام 342 نفر در جهاد کشاورزی طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بود