تشکیل شاخه جدید «حزب مردم»/مهمترین حزب پاکستان تجزیه شد