مجموعه برنامه هايی با عنوان «درس-گفتگو» برگزار می‌شود