بنظر می رسد دلیل عدم انتشار فک شیت از سوی دولت، عدم امکان دفاع از آن باشد