- جایگاه های تک سکو تهران به صندوق بازنشستگی نفت واگذار شد