لزوم به روز شدن اقدامات فرهنگی/نگاه مسئولان به فرهنگ سلیقه ایست