تحول ذائقه مطالعاتیِ مردم مشروط به اصلاح سبک زندگی است