مسابقات بین المللی قرآن فرصتی برای صدور پیام انقلاب