تیراژ و تنوع کتاب در دولت تدبیر و امید در کردستان 30درصد افزایش یافت