تلاش برای رفع بیکاری و گرانی، مطالبات شهروندان گرگانی