تابلو نوشته ها، سنگرنوشته ها و لباس نوشته های جبهه و جنگ