برگزاری نمایشگاههای تجاری ICT مشترک میان ایران و ترکیه