تنهایی‌ام را با کتاب پر می‌کنم/ بازدید نامحسوس از نمایشگاه