اصل تفکیک قوا در قانون اساسی برای جلوگیری از تداخل در امور است