فراخوان مسابقه فرهنگی هنری محمد رسول الله در بروجرد منتشر شد