امام جمعه دیر بوشهر: اندیشه امام راحل باید درجامعه جاری باشد