احمد شهید خواستار توقف اعدام قاچاقچیان و قاتلان در ایران شد