اول استقلال بعد الهلال دو آبی را با هم می بریم / در تهران کار الهلال را یکسره می کنیم