موفقیت در عرصه اقتصاد و سازندگی نیازمند روحیه جهادی دوران جنگ است