کارکنان بانک های ژاپن نوعی لباس رباتیک برای حمل اسکناس می پوشند