تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل کنارگذر جنوبی بابل