جامعه، کمبود صداقت دارد/ با جامعه مطلوب دینی فاصله داریم