صالحی: در امر نشر کاری به سلایق و علایق ناشران نداریم