چاپ 48 کتاب نشر نوید شیراز با آرم نمایشگاه کتاب/ مصلی مکانی برای برگزاری نمایشگاه کتاب نیست