مهر تایید سازمان ملل بر تجزیه ایران / مذهبی های دروغینی که قرآن را نمی فهمند