جنتی: تئاتر جایگاه رفیع انسانی را هنرمندانه ترسیم می کند