مصرف کالای ایرانی باید به عنوان یک فرهنگ و ارزش پذیرفته شود