ادامه مذاکرات غیر از قربانی‌کردن عزت نظام و مردم و عبور از خون شهدا،مفهوم دیگری ندارد