خلیلیان: ورزشگاه نقش‌ جهان 20 ساله به سپاهان واگذار شده است