تداوم حملات به مناطق مختلف صعده/حمله به آثار تاریخی در ذمار