تهدید همزمان با مذاکره معنی ندارد/هنر ظریف وتیم هسته ای درمذاکرات