تیم الکویت برای دوازدهمین بار قهرمان لیگ فوتبال کویت شد