نماینده مجلس: 100درصد اعتبارات ملی شهرستان دشتی تخصیص یافته است