کدام حکومت ماندگار است، کفر با عدل یا اسلام با ظلم