گوشمالی قلعه نویی به خاطر کری خوانی بازیکن استقلال با سرخ ها!