حرکت به سمت بهره گیری ازمتون بومی در زمینه فعالیت های هنری