تکمیل مجتمع آبرسانی بندرلنگه وبستک با870میلیارد ریال اعتبار