قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باعجله تصویب شد