مطالعات طرح ایجاد خوشه صنعتی نوغانداری در خراسان شمالی در حال انجام است