برگزاری مسابقات بین المللی قرآن بر وحدت امت اسلامی اثرگذار است